Spracovanie osobných údajov

 I.Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je R

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Konstantinova 1483/24, Praha Chodov, 149 00

Email: info@gsmtelefony.cz

Telefon: +420 228 222 629

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval/nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje komisára sú:

II.Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 lit. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 lit. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 lit. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebola podaná objednávka na tovar alebo službu.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vykonanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy ani jej plnenie zo strany správcu,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 3. Neexistuje automatické individuálne rozhodovanie správcu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV.Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, maximálne však po dobu 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúci sa na dodávke tovaru/služieb/spracovaní platieb na základe zmluvy,
 • poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.

 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb. 

VI.Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme, najmä ...

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2020.

RTEmultimedia s.r.o.
Konstantinova 1483/24
14900 Praha
Česká Republika
IČO: 05776767
IČ DPH (DIČ): CZ05776767
Česky
cz
Slovensky
sk